Pemikiran Komputasional

     Pemikiran Komputasional (CT) merupakan proses penyelesaian masalah yang memerlukan usaha memecahkan sesuatu masalah kepada komponen yang lebih kecil (Decompose), cuba mengekstrak idea ataupun maklumat yang penting dan relevan (Abstraction), mengenali corak (Pattern) yang membolehkan perancangan penyelesaian yang tepat bagi mengelakkan ulangan dan tindakan yang kurang releven supaya meningkatkan keberkesanan proses penyelesaian masalah tersebut. Individu perlu menggunakan pemikiran logikal (Logical Reasoning) bagi mengenalpasti maklumat yang penting dan mengaturkan langkah penyelesaian mengikut turutan yang logikal (Algorithm), menilai pemilihan dan keputusan yang telah dilakukan bagi menguji kesahihan dan keboleh laksanaan prosedur tersebut (Evaluation).

CT merupakan satu set konsep, aplikasi, perkakasan dan kemahiran sains komputer yang membantu manusia memahami tingkah laku manusia, menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian serta mereka bentuk sistem (The National Academic Press, 2010).

      Jeannette Wing dari Carnegie Mellon Universtiy merupakan master mind yang memulakan pergerakan memperkenalkan pemikiran computasional pada tahun 2006. (The National Academic Press, 2010).

 

Anda boleh mengeklik pautan yang berikut untuk mencapai laman web tersebut. Ia disediakan dalam bahasa Inggeris.

Klik untuk mencapai laman web:
Rujukan
Carnegie Mellon. Center for Computational Thinking. (2012). What is computational thinking? Akses pada 27 Mac 2016 daripada http://www.cs.cmu.edu/~CompThink/
The National Academic Press. (2010). What is computational thiniking? in Report of a workshop on the scope and nature of computational thinking. Akses pada 27 Mac 2016daripada http://www.nap.edu/read/12840/chapter/3

Pemikiran Komputasional -Senario Malaysia.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 telah memasukkan STEM (Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) ke dalam PdP (BERNAMA, 2016). Seiring trend dunia pada abad ke-21 menekankan peranan teknologi sebagai pendorong kepada PdP dan literasi digital, kemahiran Pemikiran Komputasional akan diperkenalkan kepada semua murid Tahun 1 di semua sekolah rendah dan juga pelajar Tingkatan 1 dan 4 di semua sekolah Menengah.

Yang berikut merupakan berita yang disiarkan melalui RTM1 berkenaan pelaksanaan program ini:

Berita National RTM1. (2016). Pemikiran Komputasional dan Sains Komputer diajar di sekolah tahun hadapan. [11 Ogos 2016].

Apakah itu Pemikiran Komputasional (Computational thinking)?
“Pemikiran Komputasional merupakan keupayaan berfikir secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip sains komputer melalui kemahiran algoritma dan pengaturcaraan.”

 

Kemahiran Pemikiran Komputasional melibatkan kemahiran seperti yang berikut:
  • Menyelesaikan masalah kompleks dengan pemikiran komputasional menggunakan teknologikomputer.
  • Menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik.
  • Menterjemah data melalui konsep peniskalaan (abstraction) seperti model dan simulasi.
  • Menyelesaikan permasalahan melalui pemikiran algoritma.
  • Mengenal pasti, menganalisis, dan melaksanakan penyelesaian yang mungkin bagi mencapaimatlamat untuk mendapatkan kombinasi langkah dan sumber yang paling cekap dan berkesan

DSKP KSSR Semakan 2017
Anda boleh memuat turun dokumen yang berkenaan melalui pautan yang berikut:

http://bpk.moe.gov.my/index.php/muat-turun-dokumen/

The International Society for Technology in Education (ISTE) telah menyediakan video penerangan berhubung pemikiran komputasional:

ISTE. (2012). Computational thinking skill: A digital age skill for everyone.

Anda boleh klik pada pautan yang berikut untuk bacaan lanjut:

ISTE. (2011). Operational definition of computational thinking skills. for K-12 education.

ISTE Connect. (2015). It’s time to demystify computational thinking.  

Sykora, Carolyn. (2014). Computational thinking for all. 
Rujukan

Azura Abas. (2016, Aug 11). Computer thinking skills to be introduced in School curriculum next year.New Straits Times Online. http://www.nst.com.my/news/2016/08/164732/computational-thinking-skills-be-introduced-school-curriculum-next-year

Berita National RTM1. (2016). Pemikiran Komputasional dan Sains Komputer diajar di sekolah tahun hadapan. [11 Ogos 2016]. Retrieved Aug 13, 2016 from https://www.youtube.com/watch?v=f3rEFYgRF3A

BERNAMA. (2016, Ogos 11).  Pemikiran komputasional, sains komputer akan diajar di sekolah tahun depan. Utusan Online. http://www.utusan.com.my/berita/nasional/pemikiran-komputasional-sains-komputer-akan-diajar-di-sekolah-tahun-depan-1.369190

ISTE. (2012). Computational Thinking: A digital age skill for everyone.

. Retrieved Aug 13, 2016 from https://www.youtube.com/watch?v=VFcUgSYyRPg

ISTE Connect. (2015). It’s time to demystify computational thinking. Retrieved Aug 13, 2016 fromhttps://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=501

Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR (Semakan.).[PowerPoint]. Retrieved Aug 13, 2016 from http://ppdmuar.my/laporanunit/attachments/article/4058/2_KSSR%20BARU.ppt.

Sykora, Carolyn. (2014). Computational thinking for all. Retrieved Aug 13,  2016 from https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=152

Drag & Drop Image – Fitur baru untuk Blogger dan Google Apps yang lain

Insert Image melalui teknik DRAG & DROP adalah fitur baru yang memudahkan pengguna Google Apps untuk memasukkan gambar foto, image dan animated gif ke dalam Post dan Page dalam Blogger, Google Slides dan lain-lain lagi.

Yang berikut merupakan contoh yang telah dilakukan melalui fitur baru ini:

Foto yang diDrag & Drop daripada MyComputer.

Image result for drag & drop
Imej  dan animated gif yang diDrag & Drop daripada Google Image Search Result.
Yang berikut merupakan panduan ringkas mengenai penggunaan fitur baru ini:

Kahoot! Kuiz interaktif ala permainan

Kahoot! merupakan alat pembinaan kuiz interaktif ala permainan berunsur pertandingan. Ia boleh juga digunakan sebagai alat mengadakan soal selidik secara tidak formal. Item yang dibina boleh berbentuk kuiz aneka pilihan (2 – 4 jawapan cadangan), boleh diselitkan dengan imej dan video (jika perlu). Namun, soalan yang dikemukakan perlulah ringkas dan tepat kerana dihadkan bilangan aksara yang boleh digunakan dalam item dan juga jawapannya.

Kelebihan Apps ini ialah semua pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukakan serentak dalam masa yang diperuntukkan dan akan menerima maklum balas semerta sama ada betul ataupun salah. Permainan ini boleh ditadbir dalam mod Classic (persaingan antara individu) dan juga mod Team(pertandingan antara pasukan).  Markah penuh untuk setiap soalan ialah 1,000 mata dan yang paling cepat menjawab akan menerima markah yang tertinggi, yang menjawab walaupun salahpun ada markah bonus bagi menghargai penyertaan tersebut. Pada akhir permainan ini, keputusan skor Pemain terbaik dan Pemain / Pasukan Top Five akan dipaparkan.

Guru perlu mendaftarkan akaun Kahoot di  https://getkahoot.com manakala pelajar yang menyertai kuiz perlu melayari https://kahoot.it/ dan tidak perlu ada akaun. Walau bagaimanapun, jika pelajar mempunyai akaun Kahoot, guru dapat SHARE kuiz tersebut dan pelajar akan dapat mengambil kuiz tersebut selepas login ke akaunnya.

Yang berikut adalah panduan penggunaan Kahoot!:

Anda boleh klik pautan yang berikut untuk memuat turun panduan ini:

Panduan Penggunaan Mail Merge

Ingin mencetak sijil penyertaan dan sijil penghargaan secara mudah? Anda boleh gunakan fitur Mail Merge dalam Microsoft Word.

Mail Merge mengabungkan fitur pangkalan data Excel yang menyediakan maklumat penerima sijil dan fitur penyediaan dokumen berbentuk sijil untuk menghasilkan sijil-sijil untuk ramai penerima. Fitur ini terdapat dalam semua versi Microsoft Word.

Selain daripada menyediakan sijil, ia boleh digunakan untuk menghasilkan sampul surat beralamat, label, surat jemputan,  memo dsb.

Yang berikut adalah panduan ringkas penggunaan fitur Mail merge:

Anda boleh dapat muat turun panduan ini melalui laman web ini dengan mengeklik

  1. Pautan ini: Muat turun panduan